15 have voted. I think we still need FTD, TCA, Speedy, Havok, Sammy